เกี่ยวกับเรา

นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัทไทย ที่มีความตั้งใจอยากจะเพิ่มมูลค่า และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทย ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก บริษัท ไทรเบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี 2003 เ ริ่มต้นเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร คือ ทำสวนยางพารา

เพื่อทำความฝันของ บริษัทให้เป็นจริง บริษัทจึงได้พัฒนาที่ดินเป็นนิคมอุตสาหกรรมขึ้น ชื่อ " นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง " มีเป้าหมายให้โรงงานที่ตั้งภายในนิคมต้องเป็นโรงงานที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา นอกจากนี้ภายในนิคมยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราไว้ด้วย

บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ " นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง " เป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ รวมทั้งจะทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อผู้ประกอบการ พนักงาน และชุมชนใกล้เคียง ให้สามารถทำงานและอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Download รายงานการประชุมครั้งที่ 1

compassรายงานการประชุมครั้งที่ 1